Kleuteronderwijs

Vanaf het schooljaar 2020-2021 verlaagt de leerplicht tot 5 jaar. Voortaan moeten alle kinderen dus leren vanaf 5 jaar. 

Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, worden op hetzelfde moment leerplichtig: op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden. 
Ze moeten minstens 290 halve lesdagen naar school. Een gemiddeld schooljaar telt tussen de 320 en 330 halve lesdagen. 

Elke dag aanwezigheid op school is natuurlijk belangrijk. Maar wegens de jonge leeftijd kunnen ouders ervoor kiezen hun 5-jarig kind een aantal halve dagen niet naar school te laten gaan. 

Kleuters die al 6 of 7 jaar zijn, moeten elke dag aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheid. 

Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet. Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in een school. Een inschrijving alleen is evenwel niet voldoende: uw kind moet elke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden.

Lager onderwijs

Afwezigheid wegens ziekte

Bij een afwezigheid wegens ziekte van maximaal drie opeenvolgende kalenderdagen bezorgen de ouders aan de directeur of de klastitularis een ondertekende verklaring.

De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum.

Indien tijdens het schooljaar reeds vier maal van deze mogelijkheid gebruik werd gemaakt, is een medisch attest vereist.

Bij een afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen is steeds een medisch attest verplicht.

Afwezigheid van rechtswege

Bij een afwezigheid van rechtswege bezorgen de ouders aan de directeur of de titularis een ondertekende verklaring of een officieel document.

De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum.

Het gaat om volgende gevallen:

 • het bijwonen van een familieraad
 • het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een persoon die onder hetzelfde dak woont als de leerling of van een bloed of aanverwant van de leerling
 • de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank
 • het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming
 • de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht
 • het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de levensbeschouwelijke overtuiging

Afwezigheid mits voorafgaandelijke toestemming van de directeur:

Bij een afwezigheid met toestemming van de directeur bezorgen de ouders aan de directeur of de titularis een ondertekende verklaring of een officieel document.

De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum.

Het gaat om volgende gevallen:

 • het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad (het betreft hier niet de dag van de begrafenis)
 • het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging
 • aan culturele en/of sportieve manifestaties (deze afwezigheid kan maximaal 10 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar bedragen)
 • in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen voor maximaal 4 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar (onder geen beding kan toestemming verleend worden om buiten de schoolvakanties op verlof te gaan)
 • Alle afwezigheden die niet zijn opgesomd of niet kunnen worden gewettigd, worden ten aanzien van de leerling beschouwd als problematische afwezigheden.

In deze gevallen zal de directeur contact opnemen met de ouders.

Vanaf meer dan 5 halve schooldagen problematische afwezigheden heeft de school een meldingsplicht ten opzichte van het CLB en de verificateur, dat kan voorzien in begeleiding voor de betrokken leerling in samenwerking met de school.