1) Het gemeentelijk basisonderwijs ingericht door de gemeente Galmaarden behoort tot het gesubsidieerd officieel onderwijs. Om de minimumdoelstellingen te verwezenlijken die vervat zijn in de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen (vastgelegd bij decreet van 22 februari 1995) worden de goedgekeurde leerplannen van OVSG gevolgd.

2) Het gemeentelijk basisonderwijs ingericht door de gemeente Galmaarden eerbiedigt de vrijheid van meningsuiting en alle filosofische of godsdienstige opvattingen van de ouders en hun kinderen. Het eerbiedigt derhalve de vrije keuze van de ouders inzake godsdienst en niet-confessionele zedenleer. Het is ervan overtuigd dat de confrontatie van verschillende opvattingen verrijkend kan zijn voor de gehele schoolbevolking.

3) Het gemeentelijk basisonderwijs ingericht door de gemeente Galmaarden probeert middelen te creeën opdat iedereen aan de besluitvorming deel zou hebben.

4) Het gemeentelijk basisonderwijs ingericht door de gemeente Galmaarden heeft tot doel jongeren te begeleiden bij hun groei naar volwassenheid. Hierbij moeten de verstandelijke, emotionele, morele, sociale, creatieve en lichamelijke ontwikkeling harmonisch aan bod komen. Elke school moet hiervoor niet alleen kennis maar ook attitudevorming bijbrengen bij elk van haar leerlingen. Het draagt bij tot de kritische en creatieve integratie van de jongeren in de maatschappij. Het wil hen leren samenwerken en samenleven in harmonie. Het stimuleert mondigheid en weerbaarheid in hun groei naar zelfstandigheid.

5) Het gemeentelijk basisonderwijs ingericht door de gemeente Galmaarden wil aandacht schenken aan minder begaafde/hoogbegaafde kinderen. In de mate van het mogelijke zullen voor deze kinderen passende activiteiten en lessen worden gegeven, zodat zij zich gelukkig zouden voelen en kansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen.

6) Het schoolbestuur van de gemeente Galmaarden is ertoe gehouden bij de uitoefening van haar opdracht de door de grondwet gewaarborgde individuele rechten van de personeelsleden, de ouders en de leerlingen te eerbiedigen.

7) Het gemeentelijk basisonderwijs ingericht door de gemeente Gamaarden draagt de beginselen uit die vervat zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens; inzonderheid die van het kind.

8) Het gemeentelijk basisonderwijs ingericht door de gemeente Gamaarden wil zijn scholen op gelijkwaardige wijze besturen, evenwel rekening houdend met de plaatselijke noden en mogelijkheden. Lokale situaties en problemen kunnen hierbij prioritair of als alleenstaand worden behandeld.

9) Het schoolbestuur van de gemeente Galmaarden en alle bij het gemeentelijk onderwijs betrokken personeelsleden, de leden van de schoolraad en de leden van de respectievelijke ouderraden onderschrijven steun te verlenen aan initiatieven die de kwaliteit van het gemeentelijk onderwijs ten goede komen en zijn uitstraling verhogen.

10) Het gemeentelijk basisonderwijs ingericht door de gemeente Gamaarden kan zijn steun verlenen aan culturele, godsdienstige, sportieve, humanitaire, ... acties indien deze verenigbaar zijn met het pedagogisch project.

11) Het gemeentelijk basisonderwijs ingericht door de gemeente Gamaarden wil kinderen de gelegenheid bieden om kennis te maken met en te leren omgaan met de nieuwe media.