SCHOOLVISIE

WELBEVINDEN en BETROKKENHEID

We wensen een school te zijn waar welbevinden en betrokkenheid van de kinderen op een hoog peil staan. Welbevinden en betrokkenheid zijn immers basisvoorwaarden om goed te kunnen leren.

Hoe willen we dit realiseren ?

Alle leerkrachten trachten in hun klas en op school een klimaat te scheppen waarin alle kinderen zich goed voelen. Ze streven naar een open, ongedwongen sfeer met respect voor elk individu. Ze proberen oorzaken van het zich niet goed voelen te achterhalen en proberen via dialoog te komen tot een bevredigende oplossing. Ze laten de kinderen merken en voelen dat ze er steeds bijhoren. Ze geven de kinderen het gevoel dat ze steeds op een luisterende leerkracht kunnen terugvallen. Kinderen moeten zich betrokken voelen bij wat er in de klas en op school gebeurt. De leerkrachten laten daarom de leerlingen zoveel mogelijk zelf ervaringen opdoen, wat leidt tot een hoge graad van betrokkenheid.

ZORGEN VOOR EEN TOTALE PERSOONLIJKHEIDSONTWIKKELING

De school tracht een evenwichtig vormingsaanbod na te streven waarbij alle ontwikkelingsdomeinen aan bod komen.

Hoe willen we dit realiseren ?

Het schoolteam schenkt aandacht aan de socio-emotionele vaardigheden in relatie met de deelleerplannen mens en maatschappij. De leerkrachten laten voldoende ruimte en tijd voor sociale interactie tussen leraren-leerlingen en leerlingen onderling, dit door middel van kringgesprekken en groepswerk. De school streeft ernaar om bewuste leerlingen te vormen met kritische reflectie op zichzelf en anderen. De leerkrachten trachten de leerlingen een zo breed mogelijke waaier in hun opvoeding mee te geven, zodat ze een ruime interesse, een brede kijk op het dagelijks leven krijgen.

ZORGVERBREDING

De school houdt rekening met de persoonlijkheidsverschillen van elk individu en biedt optimale groei- en leerkansen.

Hoe willen we dit realiseren?

De school hanteert een kindvolgsysteem om de indivduele verschillen te bepalen en aan te geven. De school bouwt differentiatievormen in waarbij elk kind kansen krijgt om op zijn niveau verder te ontwikkelen. In de klas wordt voldoende aandacht besteed aan remediëring.

ACTIEF LEREN

Kennis en inzicht worden gekoppeld aan denkhandelingen en strategische vaardigheden.

Hoe willen we dit realiseren?

De leerkrachten helpen bij de kinderen voldoende vaardigheden ontwikkelen om probleemoplossend te kunnen werken. De leerkrachten bieden betekenisvolle contexten aan die voldoende uitdagingen bevatten. De leerlingen maken gebruik van een documentatiecentrum ( computer, internet, naslagwerken, cd-rom's,..) en doen aan contract- en hoekenwerk; zo wordt zelfstandig leren en studeren verder ontwikkeld.

CONTINUE ONTWIKKELINGSLIJN en SAMENHANG

De school streeft naar een verticale en horizontale samenhang binnen de verschillende leergebieden. De school volgt het schoolverloop van elke leerling.

Hoe willen we dit realiseren?

De school gebruikt dezelfde methodes voor verschillende leergebieden. (Nederlands, wiskunde, wereldoriëntatie, Frans) In verband met de gebruikte terminologie binnen de leergebieden worden concrete afspraken gemaakt. Aan de hand van een leerlingvolgsysteem wordt het schoolverloop van elke leerling bijgehouden. In de MDO's worden resultaten en observaties besproken en worden indien nodig hulpstrategieën uitgewerkt.