Resultaat huiswerkenquête

1. Ik vind huiswerk:

         O helemaal niet nuttig        
         O niet nuttig                      2,3%
         O nuttig                            65,1%
         O heel nuttig                     32,5%
2. Hoeveel tijd besteedt uw kind gemiddeld per dag aan het maken van huiswerk ?
         O 15 minuten                    11,1%
         O 30 minuten                    37,7%
         O meer dan 30 minuten       24,5%
         O ongeveer een uur            24,5%
         O meer dan één uur            2,2%
3. Vindt u dat
         O te weinig                       4,5%
         O voldoende                      75%
         O te veel                          18,1%
         O geen mening                  2,2%
4. Worden er pauzes ingelast indien uw kind langer dan een half uur werkt ?
         O neen                            13,5%
         O soms                            56,7%
         O ja                                29,7%
5. Heerst er een gespannen sfeer tijdens de periode waarin uw kind het huiswerk maakt ?
         O nooit                            18,4%
         O soms                            73,6%
         O dikwijls                          7,9%
         O altijd
6. Controleert u het huiswerk ?
         O nooit                           
         O ik kijk of het gemaakt is                                14,6%
         O ik kijk na maar verbeter niet                          14,6%
         O ik verbeter de fouten samen met mijn kind       70,7%
7. Als u uw kind helpt,is dat
         O omdat hij/zij het vraagt                                         37,7%
         O omdat het mijn taak is als ouder                              40%
         O om er zeker van te zijn dat alles (goed) gedaan is       22,2%
        
8. Maakt uw kind het huiswerk zelfstandig ?
         O nooit                             5,2%
         O soms                             18,4%
         O dikwijls                          36,8%
         O altijd                             39,5%
9. Vindt u het belangrijk dat uw kind zelfstandig leert werken ?
         O helemaal niet                
         O neutraal                        2,5%
         O matig                            2,5%
         O heel belangrijk                95%
10. Waar maakt uw kind zijn huiswerk ?
         O in de keuken                   33,3%
         O in de woonkamer             40,7%
         O in de eigen kamer            14,8%
         O op school in de studie      11,1%
         O andere : ________________
11. Kunt u terecht bij de leerkracht met vragen en opmerkingen over het huiswerk ?
         O helemaal niet                  7,1%
         O soms                             7,1%
         O dikwijls                          21,4%
         O altijd                             64,3%
12. Vindt u dat het opgegeven huiswerk goed aansluit bij de mogelijkheden van uw kind ?
         O helemaal niet                
         O matig                            32,6%
         O heel goed                      53,4%
         O geen mening                  14%
13. Staat het huiswerk duidelijk vermeld in de schoolagenda ?
         O helemaal niet                 7,1%
         O matig                           31%
         O heel goed                     61,9%
         O geen mening
14. Vindt u dat kinderen huiswerk moeten maken tijdens het weekend en de vakanties ?
         O neen                                                                  63,6%
         O ja                                                                      16%

         O geen mening, de school kan hierover vrij beslissen      20,4%

Vaststellingen bij de huiswerkenquête voor ouders.
Algemeen
43 van de 51 formulieren werden ingevuld (84%). Door deze grote respons vanwege de ouders mogen we ook stellen dat de enquête een vrij goed beeld geeft van hoe de ouders van onze leerlingen denken over lessen en huiswerk.
Bij sommige vragen krijgen we in een aantal leerjaren een ander antwoordbeeld
(vraag 2,vraag 7,vraag 13)
Specifiek
1.   De grote meerderheid van de ouders (97%) vindt huiswerk nuttig tot zeer  
     nuttig.
2/3.    De tijd die de kinderen spenderen aan huiswerk schommelt tussen de 30     
         min en 1 uur.(86%)
          3/4 van de ouders vinden dat hun kind(eren) voldoende tijd steken in hun 
          huiswerk.
          18% (toch bijna 1/5) vindt dat hun kind(eren) toch nog teveel tijd
          spenderen aan huiswerk en les.
5.  Bij 3 gezinnen op 4 zorgt huiswerk soms voor een gespannen sfeer. Als we
      daar de 8 % van “dikwijls” bijtellen komen we aan meer dan 80% !!!
6/7.    85 % van de ouders kijkt het huiswerk na en de overgrote meerderheid    
         verbetert ook de fouten samen met het kind.
         Bij jongere kinderen controleren de ouders om te kijken of alles goed
         gedaan is en omdat ze dat beschouwen als hun taak. 
        Oudere leerlingen moeten het vaker vragen aan hun ouders.
8.        De meeste kinderen maken hun huiswerk zelfstandig (75%) Slechts 5% heeft
     permanent hulp nodig.
10.     Woonkamer en keuken zijn de favoriete studeerplaatsen.
11. Het merendeel van de ouders (85%) vindt dat de leerkrachten voldoende
       bereikbaar/aanspreekbaar zijn voor vragen en opmerkingen over het
       huiswerk.
12. De helft van de ouders (slechts) is van oordeel dat de leerstof goed aansluit
       bij de mogelijkheden van hun kind.
       
13. Vermelding in de agenda : 60% goed
                                         40% matig of niet goed
14 .       De meeste ouders zijn van oordeel dat huiswerk tijdens het weekend of
       de vakantie niet moet. Er wordt toch wel de opmerking gemaakt dat dit in 
       bepaalde gevallen wel moet kunnen.